Рядък клиничен случай на перфорирала към билиарното дърво ехинококова киста

Жена на 72 г. възраст, постъпила в хирургична клиника на Болница "Тракия" с клинична картина на холангит и сепсис, с ехографски и компютър-томографски данни за ехинококоза на черен дроб с наличие на множество разнокалибрени кисти (тип СЕ3а и СЕ3b по WHO-IWGE стандартизираната класификация на кистната ехинококоза) билобарно, една от които (в десен чернодробен дял), комуницираща с клон на десния д. хепатикус и предизвикваща механичен иктер. Поради тежкото, увредено общо състояние на пациентката и високостепенния иктер (Bill — 250 umol/l), след клинично обсъждане в екип с хирург, взехме решение за oсъществяване на ендоскопски дренаж на билиарното дърво с цел овладяване на холангита и стабилизиране на общото състояние на пациентката преди бъдещо дефинитивно оперативно лечение. При дуоденоскопията установихме “бомбирана” Папила Фатери, през която не изтича спонтанно жлъчен сок. Проведената холангиография показа “тип 3а” билиарна анатомия (Nakamura), дилатирани д. xоледохус и д. xепатикус комунис до 25 мм с масивен, подвижен дефект в изпълването им с полициклични очертания, както и голяма кухина с размери 90/50 мм, комуницираща с RAHD (right anterior hepatic duct) — супурирала ехинококова киста. Поради изразени отклонения в хемостазния профил на пациентката и асоциирания с това повишен риск от кървене след евентуална папилосфинктеротомия, взехме решение за балонна сфинктеропластика с балон — дилататор (13-14-15 мм). След ендоскопската дилатация на Папила Фатери, с балон — екстрактор евакуирахме фрагментите на герминативната мембрана на ехинококовата киста и голямо количество гной от общия чернодробен и общия жлъчен канал. За осигуряване на траен билиарен дренаж и овладяване на гнойния холангит, през RAHD въведохме в кухината метален водач, по-който поставихме назо-билиарен дренажен катетър в кистата. Манипулацията премина и завърши успешно без усложнения, а на първия постпроцедурен ден регистрирахме сигнификантен спад в билирубина, трансаминазите и холестазните ензими при пациентката и значително подобрение на общото състояние.
Благодарим за този интересен клиничен случай и за брилянтната екипна работа на нашите колеги хирурзи Хирургия Болница Тракия — Парк и разбира се на анестезиологичния екип, без който подобен тип дейност би била неосъществима.

Leave A Reply

Your email address will not be published.